Niesamowite, prawda? Gonimy nie wiadomo za czym, ciagle tyle hałasu. A gdy nadejdzie cisza, zdajemy sobie sprawę jakie to jest naprawdę proste. Powodzenia z ksiażka!

Self-development tools for self-healing and authentic relating. #coach #writer mysoulgps.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store